Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Piątek, 22 września 2023 r.  Imieniny: Maurycego, Tomasza

Czym jest żywność ekologiczna?

Co to jest certyfikowana, ekologiczna żywność? Jak ją rozpoznawać? Na co zwracać uwagę, gdzie szukać informacji o certyfikowanej żywności? Poniżej publikujemy informacje, które pomogą odróżnić zdrowe, certyfikowane produkty od „zwykłych”.

Podstawy prawne certyfikowania ekologicznej żywności to:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 189/1 z 20.7.2007, z późn. zm.);

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250/1 z 18.9.2008, z późn. zm.);

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. L 334/25 z 12.12.2008, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015, poz. 497 tekst jednolity.)

Czym właściwie jest żywność ekologiczna?

Żywność ekologiczna to żywność certyfikowana, której produkcja na wszystkich etapach odbywa się przy zastosowaniu ekologicznych metod zgodnie z obowiązującymi przepisami w rolnictwie ekologicznym określonymi w Rozporządzeniu Rady UE. Jest to żywność, której wytwarzanie odbywa się bez zastosowania nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin.

Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jest poświadczeniem, że produkcja podlega stałej kontroli, a produkty spełniają wymogi przepisów prawnych. Certyfikat wydawany jest przez określone jednostki certyfikujące spełniające wymagania określone w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady

Jednostki te upoważnione są - przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – nie tylko do wydawania i cofania certyfikatów, ale również do przeprowadzania kontroli gospodarstw i przetwórni ekologicznych. Państwowy nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Aby uzyskać certyfikat rolnictwa ekologicznego producent musi zgłosić gospodarstwo rolnicze

(jednostkę produkcyjną) do systemu rolnictwa ekologicznego.

Po okresie przestawiania gospodarstwa (potwierdzonego coroczną kontrolą) otrzymuje certyfikat, uprawniający do oznaczania produktów, jako produkty rolnictwa ekologicznego.

Jednostki certyfikujące w Polsce:

Lista jednostek certyfikujących znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce znajduje się 10 jednostek certyfikujących:

*Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.

*COBICO Spółka z o.o.

*PNG Sp. z o.o.

*Bioekspert Sp. z o.o.

*Agro Bio Test Sp. z o.o.

*EKOGWARANCJA PTRESp. z o.o.

*Biocert Małopolska Sp. z o.o.

*TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

*Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

*SGS Polska Sp. z o.o.

Oznaczenia ekologicznych produktów

Szukając informacji o producentach żywności ekologicznej warto poszukać jednostek certyfikujących. Jednostki certyfikujące posiadają wykaz podmiotów certyfikowanych. Wykazy te są dostępne na stronach internetowych jednostek.

Uprawy ekologiczne eliminują możliwość prowadzenia upraw monokulturowych, zakładają zrównoważone korzystanie ze środowiska.

Zakazują lub istotnie ograniczają użycie środków ochrony roślin i owadobójczych.

Dzięki tym normom prowadzona jest urozmaicona produkcja rolna, zarówno roślinna jak i zwierzęca.

Zakazy dotyczące stosowania hormonów i antybiotyków w produkcji zwierzęcej znacząco wpływają na polepszenie jakości mięsa ale i wydłużenie życia i wzrostu masy zwierząt.

Ekologia daje możliwość zachowania równowagi w rozwoju wsi. Dzięki niej realizowane są cele społeczne i środowiskowe, którym przeciwny jest rozwój wielkich gospodarstw przemysłowych, wprowadzających systemy monokulturowe.

Kupując ekologiczną żywność wiemy że:

  • przynajmniej 95% składników tak oznaczonego produktu zostało wyprodukowane metodami
    ekologicznymi;

  • nadzór procesu produkcji i przygotowania odbywał się zgodnie z przyjętymi wytycznymi;

  • sprzedaż produktów odbywa się bezpośrednio przez producenta lub w zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach;

  • wiemy, przez kogo, gdzie i w jakich warunkach został wytworzony produkt.

Przebieg procesu certyfikacji:

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

- złożenie dokumentacji zgłoszeniowej [ zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wniosek o certyfikację, opis jednostki produkcyjnej ]

- weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej

- kontrola z ewentualnym pobieraniem próbek

- przegląd dokumentacji pokontrolnej

- decyzja w sprawie wydania certyfikatu

- nadzór nad wydanymi certyfikatami

Nie tylko organizacje Unii Europejskiej nadają certyfikaty/oznaczenia. Jest wiele oznaczeń wydawanych przez instytucje państwowe.

 

Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej. Użycie tego znaku jest dobrowolne. Znak informuje, że: 95% składników tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, produkt pochodzi bezpośrednio od producenta lub sprzedawany jest przygotowany w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu.

 

OFICJALNY ZNAK EKOLOGICZNY W POLSCE - ZNAK EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym produktom, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.


EKOLAND - to znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym, jest jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków towarowych w branży spożywczej w Polsce. Oznacza, że produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego obiegu substancji w przyrodzie. Gospodarstwa, które chcą się oznaczać tym symbolem swoje produkty muszą uzyskać atest Polskiego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Certyfikat mogą wydać jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym.

 

Bio Suisse - znak ekologiczny przyznawany produktom, których surowce w 90% pochodzą ze Szwajcarii. Etykietę ekologiczną Bio spotkać można na żywności ekologicznej.

 

EKO - znak ekologiczny posiadają produkty żywnościowe, które otrzymały certyfikat ekologiczny przyznawany przez holenderską organizację SKAL. Oznakowaniu ekologicznemu ulegają tylko te towary, które w składzie mają więcej niż 95% organicznych komponentów.

 

AB (Agriculture Biologique) - znak ekologiczny stosowany we Francji. Co najmniej 95% składników produktu to składniki organiczne wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i są zgodne z normą EN 45011. Certyfikat ekologiczny AB przyznawany jest od roku 1985. Jest to symbol ekologiczny dotyczący żywności ekologicznej.

 

Danish Q-mark - znak ekologiczny używany do etykietowania mleka, mięsa, warzyw, jaj, zbóż produkowanych przez ekologiczne gospodarstwa rolne. Symbol ekologiczny Danish Qmark wprowadzony został w roku 1989 w Danii. Władze tego kraju sprawują zwierzchnictwo nad etykietowaniem produktów

Ponadto jest wiele innych oznaczeń na świecie wydawanych przez rozmaite ośrodki/jednostki.

Przykra statystyka na koniec:

Kontrola przeprowadzona przez UOKiK w 2013 r. wykazała, że ponad 22% partii żywności ekologicznej została zakwestionowana oraz stwierdzono nieprawidłowości w ponad 57% skontrolowanych placówkach

BRAK CERTYFIKATU NIEZAWSZE OZNACZA, ŻE ŻYWNOŚĆ NIE JEST EKOLOGICZNAAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2023 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"