Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Sobota, 20 kwietnia 2019 r.  Imieniny: Agnieszki, Czesława

Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Użytkowanie wieczyste zmienia się w prawo własności

Od 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi staną się właścicielami lub współwłaścicielami tych terenów. To efekt wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli skorzystać ze zmian tam, gdzie co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne.
 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi z mocy prawa, czego potwierdzeniem będzie zaświadczenie wydane przez dotychczasowego właściciela, czyli Gminę lub Skarb Państwa. Dokument zostanie przesłany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Żorach oraz nowego właściciela nieruchomości. Sąd, na podstawie zaświadczenia, ujawni w księgach wieczystych prawo własności, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz wpisze roszczenie dotyczące opłaty przekształceniowej. Następnie, na adres wskazany w zaświadczeniu, doręczy nowemu właścicielowi zawiadomienie o wpisie.

W związku z powyższym, osoby które nie dokonały aktualizacji danych dotyczących zamieszkania w ewidencji użytkowników wieczystych prowadzonej przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta w Żorach proszone są o niezwłoczne zgłoszenie zmian adresowych na piśmie.

Zaświadczenia będą wydawane z urzędu przez okres 12 miesięcy od dnia przekształcenia i zwolnione są z opłaty skarbowej. Można również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wtedy organ wydaje dokument w terminie 4 miesięcy. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Zaświadczenie będzie potwierdzało fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz określało wysokość opłaty przekształceniowej, którą właściciel będzie wnosił przez okres 20 lat. Opłata będzie odpowiadała opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w jej pełnej wysokości tj. ustalonej w trzecim roku po aktualizacji i będzie mogła być waloryzowana raz na 3 lata. Opłatę za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 roku, w następnych latach do 31 marca każdego roku.

Na gruntach stanowiących do tej pory własność Skarbu Państwa ustawa przewiduje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej i otrzymania z tego tytułu bonifikaty w wysokości:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

W przypadku gruntów stanowiących własność Gminy o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje Rada Miasta.

W Żorach przekształceniem zostanie objętych około 6,5 tys. osób.  Proces wydawania zaświadczeń będzie się odbywał przez cały 2019 rok. W związku z tym prosimy osoby, które zostaną objęte przekształceniem, by nie dokonywały wpłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zaświadczenia które zostaną wydane przez Urząd Miasta będą m.in. zawierały informację o kwocie opłaty przekształceniowej, terminie płatności czy numerze rachunku bankowego. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, pok. 306, tel. 32 43 48 270.

UWAGA! Ponieważ zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy nie przeprowadzają postępowań spadkowych po zmarłych członkach rodziny lub nie ujawniają nabytych praw w drodze spadkobrania w księgach wieczystych, bardzo ważne jest, by te osoby niezwłocznie uregulowały swoje prawa do posiadanego majątku. info: UM Żory, zdj.: Dariusz CzechowskiAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2019 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  tel: 536 885 451  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"